สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประกาศพลิกโฉมคุณภาพการเรียนรู้สู่รูปแบบ Active Learning

              เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้มีการแถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดยมี นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม , ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ  กรรมการสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์  ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ในการดำเนินโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  โดยเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้างความรู้ ใช้ความรู้ผลิตผลงาน และสร้างนวัตกรรม ที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐาน และการพัฒนาสถานศึกษา ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ เพื่อเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0

              โครงการนี้จะเริ่มต้นดำเนินการจัดให้มีการอบรมครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน (สช.) ภาคกลาง จำนวน 300 คน  ณ จังหวัดนครปฐม  ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 และอบรมกลุ่มโรงเรียนมิสซัง และโรงเรียนคาทอลิก จำนวน 250 คน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 27-28 มกราคม 2567

              ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์  ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวว่า ตวามร่วมมือทางวิชาการในการอบรมครูทั่วประเทศในครั้งนี้ เป็นการพลิกโฉมการศึกษาด้วยการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยเน้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรูปแบบ Active Learning  หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ที่จะนำไปสู้การยกระดับคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งเกิดผลลัพธ์เป็นผลผลิต เช่นชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม จนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top